neděle 8. září 2019

Jóga Atlanťanů – video


Jóga Atlanťanů


Atlantida je zmizelé dávnověké souostroví, skládající se ze dvou velkých ostrovů, v Atlantickém oceánu nedaleko Středozemního moře. Žili tam Atlanťané, kteří vytvořili vysoce rozvinutou civilizaci. Ale nedůležitější zvláštností Atlantidy bylo to, že tam po dlouhý čas převládal systém pravdivých filozoficko-náboženských poznatků, který umožnil velice mnoha lidem rychle pokročit v jejich vývoji k Božskosti a završit tím jejich osobní lidskou evoluci.
Nicméně, časem duchovní kultura v Atlantidě zdegenerovala v důsledku toho, že se k vládě v zemi prodrali agresivní primitivové, kteří dávali přednost černé magii a hrubé nadvládě nad lidmi před principy opravdového duchovního zdokonalování. A tehdy Bůh ponořil ostrovy Atlantidy do oceánu.
Ale nejvyšší duchovní vědomosti byly Atlanťany, kteří dosáhli Božskosti, přeneseny do Egypta a dalších zemí, kde tyto vědomosti ještě nějaký čas přežívaly a vytvářely základ duchovní kultury místních lidí.
* * *
Při výzkumu pyramid Jižní Ameriky byly nalezeny starověké runové nápisy, sepsané Atlanťanem Tótem. Nazývaly se Smaragdové desky. A co tam bylo napsáno? 1
Na začátku textu Atlanťan Tót popisuje příčinu zániku Atlantidy: tajné vědění se dostalo do vlastnictví nedůstojných, a ti je začali používat ke zlu. Začali také provádět krvavá obětování — a to vedlo k tomu, že se mezi lidmi začali masově objevovat duchové pekla.
V době zničení Atlantidy (dva ostrovy se z Nejvyšší Vůle jeden po druhém ponořily do oceánu), se Atlanťan Tót se skupinou Atlanťanů, kteří dosáhli Božskosti, přepravil na lodi do Khemu (tj. Egypta).
Dále Tót vypráví, jak On Sám dříve prošel celou Cestu k Splynutí s Prvotním Vědomím. A tuto Cestu může projít každý. Ale Cesta je naplánována tak, aby jdoucím poskytovala nesnáze: tyto potíže zastaví slabé, eticky nedůstojné a intelektově neschopné. «Jděte! Ale neberte s sebou nemoudré, neupřímné, slabé!» — poukazuje Tót.
Tót také dává jednoduchá doporučení pro počáteční harmonizaci systému čaker. Slibuje, že výsledkem jen pouhé této činnosti bude dobré zdraví a dlouhověkost. (To je úroveň práce na stupni rádžajógy).
Avšak na nejvyšších etapách meditačních praktik, tj., v rámcích buddhijógy, Tót učí nořit se vědomím do Hlubin mnohorozměrného prostoru, poznávat tam konkrétně «hvězdné světy» a Světlo Velikého Ohně na Cestě do Příbytku Prvotního. Jsou tam i další «prostory», «ony jsou na pohled prázdné, ale skrývají se v nich klíče».
Dále Tót objasňuje jednu z nejvyšších meditací — «Chrám» a její dílčí variantu — «Pyramidu».
O historii vlastního duchovního vzestupu Tót vypráví následujícími slovy:
«Kdysi, v časech dávno zapomenutých, jsem Já, Tót, otevřel bránu, pronikl do dalších prostorových dimenzí a prozkoumal tam skrytá tajemství.
Často jsem putoval dolů temnou cestou 2 do toho prostoru, kde vždy plane Světlo 3.
Dlouho jsem v tom Chrámu Prvotního přebýval, dokud jsem se, nakonec, nestal jednotným se Světlem.»
* * *
Tót dává duchovním hledačům následující ponaučení:
«Chraňte a opatrujte příkazy Prvotního:
Vyhledej nepořádek ve svém životě a zlikviduj ho! Uveď do rovnováhy a uspořádej svůj život!
Znič veškerý chaos svých emocí — a pak získáš harmonii v životě.
Pokořuj mlčením — zvyk mnohomluvnosti.
Zaměřuj vždy pohled ke Světlu!
Zapamatujte si Moje přikázání! Ochraňujte je a uskutečňujte je — a Já pak budu s vámi, a budu vám pomáhat a doprovázet vás do Světla!
Ze tmy povstaň, staň se jednotným se Světlem!
Člověk se musí snažit stát se Božským Sluncem4.
Následuj touto Cestou — a staneš se jednotným s Celkem!5
Světlo přichází k těm, kdo vynakládají úsilí. Těžká je Cesta, vedoucí k Moudrosti, těžká je Cesta, vedoucí ke Světlu. Mnoho kamenů najdeš na své cestě, mnoho hor budeš muset zdolat na Cestě ke Světlu.
Ale věz, člověče, že vždy kolem tebe kráčejí Vyslanci Světla. Jejich Cesta je otevřená pro všechny, kdo jsou připraveni vstoupit do Světla!
Oni — Vyslanci Světla, Zvěstovatelé Jitra — září mezi lidmi. Oni jsou podobní lidem — ale zároveň, v té samé chvíli, jsou jim nepodobní.6
Mnoho temných stínů dopadne na tvoje světlo, a bude se snažit uhasit stíny tmy světlo duše, co touží být svobodná. Spousta nástrah na tebe čeká na této Cestě. Avšak snaž se vždy poznat Nejvyšší Moudrost! Pochop — a pak také poznáš Světlo!
Světlo je nekonečné, a tma je pomíjivá. Avšak usiluj, ó člověče, vždy ke Světlu! Věz, že jakmile Světlo zaplní tvoji podstatu, tma pro tebe zmizí!
Otevři duši Vyslancům Světla! Dovol Jim vejít a naplnit tě Světlem!
A ať tvoje osoba vždy směřuje k tomuto Cíli!
Otevři duši, ó člověče, celému vesmíru! A ať «teče» skrz tebe, a sjednocuje se s duší!
Evoluce člověka spočívá v procesu přeměny na formy, které nejsou z tohoto světa. Člověk roste, a přitom se postupně přeměňuje v nezformované, — pro život na vyšší úrovni. A věz, že se musíš stát nezformovaným, před tím, než splyneš se Světlem.7
Poslyš, ó člověče, hlas Můj, objasňující ti cesty ke Světlu a ukazující cesty úspěchu: jak se stát jednotným se Světlem:
Hledej zpočátku tajemství Srdce Země! Hledej Plamen Živé Země! Ponoř se do záření toho Plamene!
A věz, ó člověče, že i ty jsi složen ve své podstatě, jako bytost ze hmoty a plamene. Umožni tvému plameni8 — svítit živě! Staň se jenom Plamenem!
A hledej stále více moudrosti! Najdi ji v Hlubinách toho Plamene! Věz, že jenom tvým přičiněním tě naplní Světlo!
Jenom ten, kdo se naplnil Světlem, může doufat, že projde kolem stráží, ochraňujících Cestu před nedůstojnými.
Měl bys poznat sám sebe jako Světlo, a připravovat se tak na pokračování Cesty.
Moudrost je skryta tmou. Ale až se rozzáříš Duší-Plamenem a získáš moudrost, pak se staneš Znovuzrozeným jako Světlo. A poté — rozměrově neohraničeným Božským Sluncem.
A buď Jedno se Světlem! A staň se šiřitelem Božských Ponaučení a Principů — do světa lidí!
Snaž se, ó člověče, nalézt velikou Cestu, vedoucí k nekonečnému Životu, — prostřednictvím obrazu Božského Slunce!
Věz, ó člověče, že jsi duše! Tělo není nic! Duše je to hlavní! Nedovol svému tělu, aby bylo tvým okovem!
Opusť tmu — a cestuj ve Světle! Nauč se opouštět svoje tělo, ó člověče, — a staň se od něho osvobozeným! Staň se pravým Světlem a poté se sjednoť s Velikým Světlem! 9
Věz, že ten prostor, ve kterém žiješ, je proniknut i Druhými — právě tak velikými, jako je Tót. Oni přebývají i uvnitř tebe. A Oni mohou být tebou poznáni — ve tvém duchovním srdci. Ale přitom Oni existují odděleně od světa hmoty — v Jejich prostorové dimenzi.
Věz, že vždy a všude v prostoru existuje věčné a nekonečné Vědomí. Ačkoliv je skryto před povrchním pohledem, ale Ono přesto existuje.
Klíč k těm Vyšším světům je uvnitř tebe, může být nalezen pouze uvnitř!10
Otevři dokořán bránu uvnitř sebe — a budeš žít opravdovým životem!
Člověče, myslel sis, že žiješ… Ale věz, že tvůj předchozí život vedl pouze k smrti. Poněvadž dokud jsi přikován ke svému tělu, — neexistuje pro tebe opravdový život! Pouze duše, která našla osvobození od materiálního světa, má opravdový život! Všechno ostatní jsou jenom okovy, pouta, od kterých je třeba se osvobodit!
Nemysli si, že je člověk zrozen pro pozemské! Třebaže je zrozen na Zemi, ale je svojí podstatou světlu podobný duch! Ale bez pravdivého vědění — on nikdy nedokáže získat tu svobodu!
Tma obklopuje usilující o zrození ve Světle! Tma spoutává duše… Ale pouze hledající může mít naději na Osvobození!
Staň se tedy Božským Sluncem, Velikou Hvězdou! Vykonej to — a osvobodíš se!
Veliké Světlo, které zaplňuje neviditelně veškerý prostor, je cele připraveno pomáhat člověku! A tak udělej ze svého těla — pochodeň Světla, která bude svítit mezi lidmi!
Poslyš a pochop: Božský Plamen je zdrojem všech věcí, všechno jsoucí je Jeho Projevením!
Usiluj o Jednotu s Božským Sluncem!
Pomýšlej také na získání jednoty Světla — s tvým lidským tělem! 11
Světlo je Zdrojem všeho života; bez Velikého Světla nemůže nic existovat!
Věz, že podstatou jakéhokoliv materiálního předmětu je Světlo.
A věz, že veškerý prostor je zaplněn světy uvnitř světů.
Hluboko pod obrazem Pyramidy spočívá to Moje tajemství. Hledej — a najdeš jej v té Pyramidě, kterou jsem Já stvořil. 12
Následuj ten klíč, který jsem ti zanechal. Hledej — a vstup do opravdového Života bude tvůj! Hledej ho — v Mé Pyramidě, hluboko pod ní, a ve Stěně13.
Opakuji, že právě prostřednictvím Pyramidy, Mnou stvořené, najdeš tajný průchod do opravdového Života.
Hledej — a najdeš tam To, co jsem tam Já ukryl!
My opravdu víme, že pro vás nemá význam nic, kromě růstu, který můžete získat jako duše. My víme, že tělo je dočasné. Věci, které lidé považují za velké, pro Nás nejsou nic. To, co My od vás očekáváme, není od vašich těl, ale jen dokonalý stav vás jako duší.
Až dokážete postihnout, že nic, kromě rozvoje duše, nemá význam, — až pak se dokážete osvobodit od všech pout a stanete se osvobozenými pro práci v souladu se svým lidským předurčením!
Věz: musíš usilovat o Dokonalost, protože jenom tak můžeš dosáhnout Cíle!
Věz, že budoucnost nikdy není pevně stanovena, ale předurčuje ji svobodná lidská vůle!
Věz, že tvoje tělo, pokud bude v dokonalém pořádku, nikdy nepozná dotyk smrti! Ve skutečnosti je dokonce i «náhodnost» možná jen tehdy, když ztratíš soulad se svým předurčením! Ale pokud je tvůj soulad bezchybný, tvůj život se nepřetrhne — a ty neokusíš smrti.
Cožpak nevíš, že v Srdci Země je pramen harmonie všeho, co existuje na jejím povrchu? Duší jsi spojen se Srdcem Země, a tělem — s její hmotou.14

Až se naučíš udržovat harmonii v sobě — pak můžeš čerpat z harmonie Srdce Země. Pak budeš na Zemi existovat do té doby, dokud bude existovat ona sama, a tělesně se měnit jenom podle míry změn samotné Země — nepoznáš smrt, a v jednotě s planetou budeš přebývat ve svém těle, dokud tady všechno nezmizí.
Tři kvality jsou vlastní Bohu v jeho Domě Světla15: Nekonečná Moc, Nekonečná Moudrost, Nekonečná Láska.
Třemi silami vládnou duchovní Mistři: přeměňovat zlo, napomáhat dobru, používat svoji schopnost k rozlišování.
Oni nevyhnutelně projevují tři kvality: Sílu, Moudrost a Lásku.
Tři projevy Ducha tvoří všechno jsoucí: Božská Láska, mající dokonalé vědění, Božská Moudrost, mající neomezené prostředky pomoci vtěleným bytostem v jejich rozvoji, Božská Síla, kterou vládne to Jednotné Prvotní Vědomí, Jehož podstatou jsou Božská Láska a Moudrost.
Tma a Světlo jsou jednotné podstaty a odlišují se pouze vnějšně, poněvadž obě vzešly z jediného Zdroje. Tma — to je chaos. Světlo — to je Božská Harmonie. Tma přetvořená — to je Světlo.
To je, děti Moje, vaším Cílem v bytí: přeměňovat tmu ve Světlo!
Odvrhni svoje tělo, jak jsem tě Já učil! 16 A jdi k předělům hlubokým, skrytým!»
* * *
Později se Atlanťan Tót ještě jednou vtělil v Egyptě jako Hermes Trismegistos (tj, Třikrátzrozený). Posledně uvedené slovo nemá vztah k převtělování, ale ukazuje na dosažené principiální stupně duchovního vzestupu: tj., zrozený postupně ve světě hmoty, ve Svatém Duchu a v Příbytku Stvořitele).
Uchoval se zápis jeho provolání k Egypťanům:

«Začal jsem lidem kázat krásu náboženství a vědění.
Ó národy, lidé, zrození na Zemi, zabředlí v opilství, spánku a neznalosti Boha! Vystřízlivte, vzpamatujte se z vaší lhostejnosti a smyslové strnulosti, probuďte se z vaší otupělosti!
Proč, ó lidé, se odevzdáváte smrti, když je vám dovoleno získat Nesmrtelnost?
Otevřete se, obraťte se ke svojí pravé podstatě, vy, zbloudilí, vadnoucí v nevědomosti!
Vzdalte se od pochmurné cesty, připojte se k Nesmrtelnosti, najednou a provždy ze sebe vyžeňte neřesti!
Blaženost najdete pouze v Bohu, ale kromě Něho — nikde!»

A ještě je známý krátký text, napsaný Samotným Hermem. Má název Smaragdová deska17.

«To, co vám tu říkám je jenom pravda! Není v tom ani troška něčeho jiného!
To, co je dole, je podobné tomu, co je nahoře. A to, co je nahoře, je podobné tomu, co je dole. To je třeba vědět, abychom mohli získat poznání nejkouzelnějšího Jednotného! 18
Všechno materiální vzniklo ze záměru Jednotného. Všechny materiální objekty se staly projevenými — právě prostřednictvím zhutnění energií Jednotným.
Slunce19 je Otec projeveného světa, «měsíční»20 je jeho matka.
Svatý Duch «vynáší» rozvíjející se duše, Země je vyživuje. A Otec veškerého vývoje v celém vesmíru je přítomný vždy a všude.
Jeho Moc je Nejvyšší Moc! Ona převyšuje všechno ostatní! A na Zemi je zjevena ve Své Všemocnosti!
Avšak rozděl: «pozemské — a Ohnivé, také hrubé — a jemné! Vykonávej to přitom — s největší obezřetností, zdvořilou úctou a porozuměním!
Staň se Nejjemnějším Ohněm — poznej Nebeské! Tak se uskutečňuje Splynutí. Poté se znovu vrať na Zemi — a budeš zachycovat Nejjemnější a mít sílu efektivně přetvářet nedokonalé.
To bude znamenat, že jsi získal slávu Splynutí s Jednotným a úplně se zbavil temnoty nevědomosti.
Síla Jednotného proniká vším: jemným i hrubým — a řídí je. Právě takovým způsobem žije a existuje veškeré Univerzum. A díky této jedinečné provázanosti Všeho — pokračuje vývoj.
Proto je tedy Moje jméno — Hermes Třikrátzrozený: protože Já existuji ve všech třech úrovních bytí a vládnu Moudrostí celého vesmíru!
A tak umlkám, neboť jsem zvěstoval všechno, co jsem chtěl, o činech Slunce.»
* * *
Právě na takových principech existovala nějaký čas starověká egyptská duchovní kultura. Potom, jak to vždy bohužel bývá se všemi duchovními kulturami, zdegenerovala a zmizela. (Podrobněji jsme o tom psali v knize Духовное сердце. Религия единства [Duchovní srdce. Náboženství jednoty].
Ale my — právě teď v současnosti — navracíme tyto vědomosti v celé jejich úplnosti nyní žijícím lidem. Vykonejte to — a můžete se potom také, pokud budete chtít, nazývat Trismegisty! Ačkoliv to nejdůležitější, pochopitelně, není ve jménech a názvech — ale v podstatě duchovních dosažení.
* * *
 Duchovní práci v Atlantidě vedl především Božský Adler. Uvedu Jeho slova o tom:
«Atlantida je dílo Mých Rukou: od začátku až do konce jsem Já vytvářel duchovní kulturu Atlantidy. Odtamtud pak částečně přešla do Egypta.
Pokaždé jsem si vybíral důstojné lidi a odváděl je do Sebe — vtělení za vtělením, vlna za vlnou. Tak jsem se tam vtěloval několikrát.»
O tom všem si můžete podrobněji přečíst v naší knize Классика духовной философии и современность [Klasika duchovní filozofie a současnost].
Potenciál duchovních Škol Atlantidy dal příležitost dosáhnout Božskosti nebo se k ní značně přiblížit velice mnoha lidem. Známe z nich Kaira, Nikifora, Ódina.
Po zničení Atlantidy donesli Božští Atlanťané vyšší duchovní vědomosti do Egypta a dalších zemí. A navíc se mnozí z Nich na Zemi znovu vtělovali jako Mesiášové, Avatáři. Například, Ódin o tom mluvil takto:
«Já jsem připraven vyprávět, například, o Ásech, jak Je nazývají skandinávské legendy a pověsti. To byli Atlanťané, kteří se ujali odpovědnosti za osudy národů Země po zničení kontinentu Atlantidy.
Nebylo Jich příliš mnoho. Délka trvání jejich životů o mnoho převyšovala délku životů druhých lidí, obývajících tehdy Zemi. Zůstávali v tělech 300 — 500 let; to bylo pro Atlanťany normální. Lidé si Je uchovávali v paměti jako Bohy, sešlé z Nebes a vládnoucí na Zemi. Oni přicházeli na Zemi znovu a znovu, a brali si za ženy smrtelné ženy; a to připoutávalo duše k materiální úrovni… Ale Oni pokaždé, když se znovu vtělili, navraceli nové smrtelné tělo k Úplnosti Božského Uvědomění…
Živými Slunci Božských Vědomí usměrňovali život Země.
Já jsem byl jedním z Nich…
Nejeden život jsem vycházel do Stvoření — a poté jsem znovu spojoval s Jednotným «Já» Božskou Energii, oduševňující materiální úroveň.»
* * *
 O Atlantidě a životě Atlanťanů také vypráví Kair, který dosáhl Božskosti právě v tom vtělení; přičemž to jméno v Atlantidě znamenalo Země (jako živý organizmus):
«Já jsem byl jedním z pěti Atlanťanů-vládců. Ve skupině pěti vládců-stařešinů Atlantidy jsem byl Já vedoucím. Představoval jsem světskou vládu, která byla obdařena náboženským věděním.
Historie civilizace, historie duchovního života Země je mnohem dávnější, nežli současní lidé předpokládají. Atlantida nebyla začátkem rozvoje duchovnosti na Zemi. Byla to jen jedna z velkých etap. Nejednou se měnila konfigurace oceánů a kontinentů, a Obyvatel Hlubin vytvářel stále nové podmínky pro růst a rozvíjení vědomí.
Vyprávění o Atlanťanech by mohlo být užitečné současným lidem. Adler, Tót i Já jsme připraveni vyprávět o tom, co by lidé měli nejnaléhavěji poznat.
V Atlantidě existovala veliká civilizace. A nejvyšší duchovní vědomosti měli vládcové společnosti, kteří přitom měli pozemská těla.
Příležitost vyvolených vést duchovní růst všech ostatních členů společnosti na ně vkládá obrovskou zodpovědnost. Nejmenší odklonění od principů Božské Lásky a Nezištnosti je obrácením k té propasti, ve které se ztrácí spojení se Stvořitelem! Ale právě takový obrat událostí (uchvácení vlády lidmi, disponujícími ziskuchtivostí a osobní sílou) také vedl k tomu, že Bůh ukončil toto období rozvoje vědomí na Zemi — záhubou Atlantidy.
Ještě budu vyprávět o Chrámu.
Obraz chrámu není lidský výmysl. Chrám je Božská struktura v mnohorozměrném organizmu živé planety. Zřejmě nejbližším ekvivalentem je slovo Šambala — tj., místo pobytu Božských Vědomí uvnitř planety ve Vyšší prostorové dimenzi, které má východ do Bezbřehého Oceánu Vědomí Stvořitele.
Chrám je epicentrum pro tvoření života na planetě. Je to místo pobytu Těch, Kdo mají na starosti rozvíjení života na tomto ostrůvku Božského Stvoření.
Chrám má «východ» i «vchod». Je to Božská struktura v mnohorozměrném organizmu Země, která je právě tak skutečná, jako Kundalíní v mnohorozměrném organizmu člověka. Právě tak, jako existuje v Átmické části lidského organizmu paměť na minulá vtělení, tak i pokud se ponoříme do Chrámu, můžeme se dozvědět o významných epizodách ze života planety. Můžeme, například, otevřít stránky historie Atlantidy — abychom mohli vyprávět o Atlanťanech Ducha: o Adlerovi, Tótovi a Druhých, Kteří zapojili Sebe (jako Vědomí) do života planety — kvůli rozvíjení vědomí, rostoucích na Zemi.
Zpočátku měli všichni vládcové Atlantidy po dlouhá staletí «klíče od Chrámu», tj. žili, vycházeje Brahmánickými Vědomími z Chrámu a měli schopnost nořit se a rozpouštět Svoji Božskou Individualitu v Oceánu Prvotního Vědomí Stvořitele — v «Podchrámoví». Tak se úspěšně rozbíhala a rozvíjela civilizace Atlanťanů.
Pyramidy a další pozemské chrámy jsou jenom zrcadlením toho Chrámu, ve kterém se konalo zasvěcení duší.
Každá planeta je vytvářena jako zhutnění energie Vědomí do materiální úrovně, a na ní je potom možné spustit proces rozvíjení života na materiálních nosičích.
V Atlantidě byly vtěleny duše, které byly už předtím vtěleny na jiné planety. Byly to duše, které už byly dost pokročilé, ale ještě nedosáhly Božskosti. Velká část obyvatelstva tam žila tak, že si sama sebe uvědomovala v první řadě jako duše, a ne jako materiální těla. Oni si přímo vychutnávali silnou intenzitu pocitů, kterou jim dodávala přítomnost fyzického těla. Síla takových pocitů, která zahrnuje celou pozitivní škálu emanací, působí mnohem silnějším dojmem, nežli rajský život vně těla. Síla takových pocitů byla opojná pro duše, které dlouhý čas předtím existovaly v netělesném stavu. Ony žily ve stavech blízkých Samádhi, což by bylo možné nazvat rájem na Zemi. Pro mnohé to byla závěrečná — poslední nebo předposlední — vtělení, a ti lidé měli všechny podmínky k tomu, aby dosáhli Božskosti.
Do systému všeobecného vzdělávání v Atlantidě bylo zařazováno rozvíjení schopností psychické autoregulace, představy o struktuře mnohorozměrného vesmíru, etika a různé druhy umění, tvořivost ve vědě a technice, jejichž rozvoj byl na vysoké úrovni. V kultuře Atlanťanů se tvořivosti přikládal obrovský význam.
A pro ty, kdo si potom zvolili realizaci vyššího smyslu života — poznání Stvořitele, existovala duchovní zasvěcení. To už bylo uzavřené, ezoterické vzdělání. Tomu učili ty, kdo si už konkrétně uvědomovali vyšší smysl a cíl svých životů. Jejich Učiteli byly Božské Duše, mající materiální těla, která jsou v takových případech nástroji Božské Tvořivosti.
Dlouhé období existování civilizace Atlantidy umožnilo završit cyklus evoluce mnohým rajským duším, které se vlily do Stvořitele a už se dál nepotřebovaly vtělovat.
A prostřednictvím těch duší, které, když obdržely materiální těla, se vydaly cestou získávání materiálních požitků, konkrétně v sexu, — jejich prostřednictvím byly vytvořeny nové rasy lidí — těch, kdo vyrůstali potom jako vědomí už na této planetě. To byly nové «výhonky» mladých duší, na které čekalo procházení dlouhým procesem evoluce.
Takové smísení ras zrodilo u různých národů spoustu legend a mýtů o bozích. Elizabet Heichová velice hodnověrně popsala přítomnost na Zemi v té době ras lidí s velmi se odlišující úrovní rozvoje vědomí a těl. Smísení těchto ras prostřednictvím sexuálního spojení a rození potomstva významně urychlilo evoluční procesy.
A Ti, Kdo dosáhli Splynutí se Stvořitelem, — Ti se už víc nevtělovali, s výjimkou nemnohých, kteří se ujali péče o nové pokolení lidí. Mezi posledně jmenovanými jsou Ti, Kdo si spolu s Adlerem přáli vést lidi po cestě sebeuvědomění a poznání Božské Jednoty. Oni se mnohokrát vtělovali, a přitom přinášeli lidem vědomosti o Nejvyšším.
Všechno tohle je dlouhý proces, trvající tisícilitetí, a vy se ho také můžete s úspěchem zúčastnit.»
* * *
Nu, a dnešní besedu zakončím následujícími slovy Adlera:
«Právě tradici Atlantidy chtěl na Zemi znovuoživit Pythagoras s pomocí Svojí Školy.
A právě to samé se teď snažíme i My s vaší pomocí udělat pro lidi.
Svět Božských Duší je připraven «pootevřít okna» — a vyprávět lidem o úkolech evoluce vědomí, které jsou právě teď nejdůležitější a nejvýznamnější pro lidstvo.
Je to konkrétně stupeň přeměnění vědomí-duše v duchovní srdce, což znamená, že se člověk-zvíře stává doopravdy člověkem! To je ten stupeň, na kterém začíná učení Božskosti.»

Vysvětlivky
1. Na podkladě překladu Naděždy Dobroj a Nauruze, zveřejněno na webu:
 
http://www.surajamrita.com/home.html
2. Jedná se o eón protoprakriti (viz [13]).
3. Bůh v aspektu Stvořitele.
4. Božské Slunce nebo Slunce Boha jsou meditační obrazy, napomáhající poznání Stvořitele v Jeho Příbytku.
5. S Absolutnem.
6. Podobní jsou tělesným vzhledem. Nepodobní jsou úrovní rozvoje vědomí.
7. Jedná se pochopitelně o přeměnu vědomí, a ne těla.
8. Plameni «hořícího» duchovního srdce.
9. Jinými slovy, je třeba splynout s Átmanem — a poté se sjednotit s Paramátmanem.
10. Uvnitř rozvinutého duchovního srdce.
11. To je cesta k Zbožstvění hmoty těla.
12. Mluví se zde o jedné z nejvyšších meditací, vedoucích k Zbožstvění individuálního vědomí.
13. «Stěna» je také jedna z nejvyšších meditací buddhijógy.
14. Upozorňuji, že o tom samém se mluví v Učení Agnijógy.
15. V Příbytku Stvořitele.
16. Prostřednictvím meditačních praktik, umožňujících nořit se do hlubiny mnohorozměrného prostoru uvnitř svého rozvinutého duchovního srdce.
17. Na podkladě materiálů webu:
18. Mluví se jenom a pouze o jedné z nejvyšších meditací buddhijógy. Žádný jiný smysl tu není třeba hledat.
19. To znamená, v daném kontextu, — Božské Slunce, Stvořitel, poznávaný v obraze rozměrově nekonečného Slunce Boha.
20. V daném kontextu — existující ve dvou eónech «zazrcadlí»: protoprakriti a protopuruši.


pátek 30. srpna 2019


Kniha Zrozených ve Světle

Atlanťan Tót
Klíče k tajemstvím bytíJá bych chtěl mluvit vaším prostřednictvím. Navrhuji vám, abyste začali zapisovat novou knihu. Mohla by se nazývat asi takto: «Kniha Zrozených ve Světle. Klíče k tajemstvím bytí».
Budu vděčný všem, kdo pomohou v materializaci tohoto záměru – pro lidi vaší doby a následujících pokolení.
Moje znalosti o Atlantidě, Egyptě a Řecku jsou velké!
Já jsem jedním z Průvodců Pravdy pro lidstvo. To je Moje Předurčení! Já jsem je vykonával a vykonávám je i nadále!
Chtěl bych, aby se s Mým jménem nespojovaly jen svitky papyru, které byly vkládány do záhlaví zemřelých těl, a zapomenuté rituály... Ačkoliv Moji Zvěst lidem přinesly také Smaragdové desky, ale to není všechno...
Existuje něco, o čem jsi nám ještě neříkal?
Poslouchejte – a dozvíte se!
Vědomosti vyšších duchovních Škol jsou nezničitelné! Ony existují jako svého druhu živá knihovna. Nositeli vědomostí tu nejsou knihy, ale Duše, které Se nasytily Moudrostí a Světlem. Tyto vědomosti jsou uschovány navěky, vždyť jejich Nositelé jsou přece nesmrtelní!
A tak je teď vaším úkolem – udělat část z těchto velkolepých pokladů Ducha otevřenou.
* * *
Vnímejte, lidé, hlas Atlanťana, Kterého nazývali Tótem!
Země ležela v kolébce Tvořivých Rukou, když jsem Já přišel na Zemi a přijal vědění o té Tvořivé Síle, ve Které je Zdroj rozvoje všeho!
Já bych chtěl zanechat Poselství lidstvu Země – jak na příští staletí, tak i na současné dny. Vždyť na každý den života člověka existují prosté pokyny, jejichž dodržování pomůže jdoucímu po Cestě Světla.
Bůh – doopravdy existuje! On může být vnímán k tomu připravenou duší-vědomím – jako nemateriální Živé Nejjemnější Světlo.
Poznání Božského Světla přijde ke každému, kdo k Němu usiluje a pracuje na tom, aby Je mohl vnímat!
Pro to se duše musí zjemnit a stát se něžně průzračnou, a poté se rozhořet Božským Ohněm.
Já chci vyprávět o Cestě ke Světlu! Právě o tom budu mluvit!
Dám vám devět klíčů k tajemstvím, skrytým uvnitř každého!
Klíče ke všem tajemstvím bytí jsou skryty v samotném člověku, v jeho mnohorozměrné podstatě, strukturou podobné uspořádání vesmíru.
Skryté – neznamená schované! Skryté – znamená ještě nepoznané, neuvědomělé!
V semínku je vložena možnost, stát se rostlinou. V člověku je vložena možnost stát se Bohem! Právě tak, jako je přirozeným předurčením semínka stát se rostlinou, – tak je i přirozeným předurčením člověka dorůst do Boha!
Ne z každého semínka a ne z každého člověka vyrůstá to, co je skryto v jeho potenciálu. Ale člověk je vědomý, on je schopen poznat stupně růstu duše a projít po nich až ke Splynutí s Prvotním Světlem!
Člověk není materiální tělo. Hmota je jen dočasný oděv duše.
Člověk je duše, zrozená pro Nesmrtelnost! Jeho předurčením je stát se Světlonosným Duchem a poté rozmnožit Oceán Jednoty Dokonalých, tvořících všechno ve vesmíru!
Takže, ó člověče, Já ti dám klíče! Ty je můžeš přijmout a použít pro získání lásky, moudrosti a síly na své Cestě.


Kapitola první. Klíč SvobodyZapamatuj si, vnímající! Budoucnost – začíná dnes! Ona začíná – přímo teď!
Vždy – právě teď začíná tvoje budoucnost, i budoucnost Země! Zapamatuj si to!
Tady je Můj klíč ke Svobodě: Každý si určuje svou budoucnost sám! A ty si můžeš svoji budoucnost vytvářet přímo teď!
A ještě k tomu, dokonce i když o tom nevíš, to nevyhnutelně děláš. Ale člověk je schopen to dělat uvědoměle!
Každý moment času – je ta přítomnost, která určuje tvoji budoucnost.
Minulost – už skončila. Ona vždy už není! Z minulosti s tebou zůstává jenom to, co nejsi připraven opustit, co je ti drahé, čeho se pevně držíš, k čemu jsi připoután. Může to být jak pozitivní – tak negativní; táhnoucí tě dopředu – nebo zdržující tvoji evoluci... Ale pokaždé si právě ty můžeš vybrat z toho všeho to, co si chceš vzít do své budoucnosti!
Negativní karma existuje do té doby, dokud člověk nedokáže, tím, že si uvědoměle vybral pouze Tvůrce a opustil všechno ostatní, vstoupit do Života Tvořivé Božské Síly.
Ale přípravou k tomuto ponoření bude řízení svojí budoucnosti.
Vždyť právě ty si můžeš vybírat to, jak chceš žít dále!
Vybíráš si to přímo teď – tím, jak myslíš, konáš, v jakých emocích žiješ!
A rozhodni se: pro co a jak se chystáš dál žít?
Právě to vytváří tvoji budoucnost!
Zákon karmy spoutává člověka právě proto, že člověk není připraven nebo se nechce očistit od negativní minulosti a dál si ji sám promítá do své budoucnosti. A člověk sám je ten «projektor»: on sám sobě promítá do budoucnosti svoje emoční stavy a šablony skutků, stavy energií uvnitř těla a «kokonu».
Právě pro osvobození od negativní karmy existuje mechanizmus pokání. Člověk odklízí svoje špatnosti – a ony se přestávají «promítat» v jeho budoucnosti: těmi událostmi, které by byly nutné pro uvědomění si a očištění od konkrétních neřestí...
Bůh je přítomný ve všem jsoucím; oživuje, tvoří, a rozvíjí celý stvořený svět. V životě toho, kdo se naučil to pozorovat a pociťovat trvalou přítomnost Boha ve svém životě, se všechno kardinálně změní.
Právě láska – jako vlastnost duše – umožňuje, aby se to uskutečnilo. Právě láska k Bohu, který tvoří všechno ve vesmíru, umožňuje člověku budovat, vytvářet si svoji budoucnost ve vzájemné součinnosti c Ním – Nejvyšší Tvořivou Sílou!
Stejně tak si i celá lidská společnost hromadně určuje svoji společnou budoucnost na Zemi přímo teď. A ta závisí na každém z nich. Ona je součtem velkých i malých, kladných i záporných vkladů spousty lidí.
A Ti, Kdo se stávají Mahátmy, mají za Zemi největší odpovědnost! Jejich vklad může být ohromný!...
... Minulost je odhalena tomu, kdo umí vidět v proudu času.
Budoucnost vytváří ten, kdo pochopil svoji minulost.
Budoucnost není zafixovaná. Ona se mění tam, kde nové příčiny vytvářejí nové následky. Právě tak si člověk vytváří svoji budoucnost přímo teď!
Když jsi poznal své okovy – neřestné vlastnosti duše – dozvi se, člověče, i o možnosti povstat ze tmy a rozzářit se ve Světle!
Tělo v sobě nese pouta duše, ale právě ono jí dává i možnosti růstu.
Ty si můžeš pokořit a podřídit přání těla zdrženlivostí, ty můžeš upevnit sílu ducha v boji se svými nedostatky!
Podívej se: když si odpíráš nadbytek jídla – překonáváš přání jíst zbytečně mnoho, když se zdržuješ prázdného tlachání – podřizuješ si mysl, když se nutíš kontrolovat a neprodleně potlačovat negativní emoce – získáváš schopnost ovládání svojí emocionální sféry, když v sobě pěstuješ lásku jako stav duše – zaměřuješ svoji cestu ke Světlu!
Páky ovládání sama sebe, stavem sebe-duše, se nacházejí uvnitř mnohorozměrné struktury těla. Jsou to čakry. Když ovládneš řízení sama sebe prostřednictvím poznání sebe uvnitř svého těla – můžeš poté tuto slupku opouštět pro to, abys putoval ve Světle, poznával Světlo, splýval se Světlem!
Tělo člověka je unikátní a dokonalé dílo Stvořitele! Je určeno na 700 – 900 let plnocenného života s možností nepřetržitého rozvoje sebe-duše. Tak žili mnozí atlanťané, právě tak žili i úspěšní žáci Boha mezi národy, obývajícími centrální území Euroasie v té samé epoše.
Potenciál zdraví, vložený do struktury lidského těla, umožňuje znovuobnovovat a oživovat práci jeho narušených systémů a orgánů. Úplné přijetí a používání vědomostí o tom by způsobilo převrat v současné medicíně! Přičemž příklady takových uzdravení, využívajících sílu lidské duše k obnovení tělesných funkcí a zdraví, jsou vašim současníkům výborně známy, ale... Divokost a barbarství, projevující se v nepochopení poslání života člověka na Zemi, – to hrozí lidstvu neštěstími a katastrofami...
Vždyť jedno z poslání kataklyzmat, přírodních i technogenních, které se dějí na planetě, spočívá v tom, aby lidé přemýšleli o hodnotě lidského života, a o hodnotě života celé planety, na které lidstvo žije...
Ty, člověče, jsi částí toho, co se nazývá lidstvem. Ty můžeš začít měnit svoji budoucnost, i budoucnost Země!
A ať to každý dělá tak, že začne přeměnou sama sebe!
... A teď, když se ti něco nepěkného přihodí, se nauč nepokládat si otázku «za co?», ale «pro co?»!
Hledání svojí viny nebo chyb v minulosti je vždy prospěšné! Pokání je nezbytné! Ale ještě prospěšnější je pohled do budoucnosti! Pak tě bude překonání každé překážky pozvedat z bažiny utrpení, ze zajetí příčin a následků sansáry. Tato pozitivní nálada s výhledem na to, co přichází – umožňuje rychle a efektivně procházet komplikované úseky svého osudu a nevrhat stíny nových chyb do své budoucnosti.
A hlavně – pociťuj přítomnost Boha vždy, ve všem, v sobě i v tom, co se ti děje právě teď!


Kapitola druhá. Klíč TichaPoslouchej, co Já říkám, – a zapamatuj si!
Kvůli tomu žijí Poslové Světla mezi lidmi, aby vědomosti o Pravdě nebyly ztraceny!
Mně je známa celá Cesta rozvíjení duše: od člověka – až k Bohu!
A každý člověk se musí dozvědět, že je to možné i jemu! Právě v tomto je poslání života v těle: vypěstovat sebe-vědomí do Božskosti!
Všechno stvořené – slouží tomuto úkolu! Každá «kapička života» – duše – musí růst, stávat se stále složitější ve svém rozvoji a usilovat o Splynutí s Vyšším Vědomím!
Bůh – v aspektu Stvořitele – je Nekonečný Oceán Věčného Dokonalého Vědomí, Kterým je všechno stvořeno a řízeno v «projeveném» vesmíru.
Země je maličká planeta v nekonečnosti vesmírného prostoru... Vesmír je naplněn životem... Tak ať ti každá hvězda na obloze připomíná věčný a nekonečný prostor, ve kterém tvoří Bůh!
Ať ti i naše zlatá hvězda – Slunce – připomíná Tvořivou Sílu Boha!
... Tak tedy, když Já mlčím, – poslouchej Moje ticho! Když Já mluvím – vnímej Moje slova a myšlenky! Prosyť se, naplň se Mými stavy!
Poslouchej ticho! Já ti daruji klíč Ticha! Poslouchej!
... Věčnost... – tu je také možno poslouchat! Věčnost nemá mělké povrchní zvuky. Věčnost – to je ticho... Je to rozměr času od minus nekonečnosti do plus nekonečnosti... A v každém bodu této nekonečnosti existuje okamžik «teď», ve kterém je to nejhlubší ticho věčnosti...
Zvuky – přicházejí a odcházejí v řece času... Ale ticho existuje stále! Je to ticho vesmíru, ticho Boha!
Poslouchej! Naplň se tím tichem! Naplň se tak, aby všechno povrchní, nepotřebné – bylo vytěsněno!...
A potom ho naplníš – sebou!
V tomto tichu se můžeš učit Moudrosti. Poněvadž začneš rozlišovat důležité – a nepodstatné.
Až se naučíš poslouchat ticho, dokážeš v budoucnu vidět z Hlubin. Vždyť ticho zaplňuje i Moje Hlubiny.
A odtud, z Mého Klidu, je vidět podstata všeho, co se děje.
Umění poslouchat ticho se získává prostřednictvím ponoření do centra sama sebe – do duchovního srdce. Tři čakry odshora a tři čakry zespodu, a v hrudním koši, v dutině čakry anáhaty, je nejdůležitější část lidského organizmu. V její hlubině je možné najít dveře, které se otevírají do Božské Lásky, do Mého Klidu!
Ale, aby se ty dveře mohly otevřít, musí být na obou jejich stranách stejná zjemnělost vědomí.
Naplň duchovní srdce tichem – a jenom tehdy můžeš v nekonečnosti ticha objevit ty dveře.
A jestliže naplníš svoje duchovní srdce ohněm lásky ke Stvořiteli – pak se pro tebe ty dveře otevřou do Božského Plamene Jeho Lásky!
Ale jestliže je v dutině čakry... jen matný šedivý soumrak lhostejnosti... – pak se dveře do světů Světla neotevřou...
... Nauč se přebývat v tichu i mezi lidmi!
Tlachání toho, kdo nezískal rovnováhu ticha, překáží na Cestě jemu, i druhým!
Vyhýbej se zbytečným slovům sám: nezatěžuj jimi mysli společníků!
A vyhýbej se i tlachání druhých lidí, abys nenarušoval čistotu ticha v sobě!
Mnohoslovnost nic dobrého nepřináší! Nadbytek řečí vede jen k omylům!
Ať je ticho ozařováno pouze slovy moudrosti, která jsou darována tobě nebo je dáváš ty!
Jen ten, kdo poznal splynutí s tichem, – dostává veliké blaho: získává osvobození od tlachavosti mysli!
Tichem si otevíráš cestu srdce a cestu moudrosti!